شال قلب و طاووس به همراه سی دی آموزش بستن شال و روسرس

شال قلب و طاووس به همراه سی دی آموزش بستن شال و روسرس

شال قلب و طاووس       روز سپندار مزگان، (روز عشاق و یا روز عشق‌ورزی) عیدی در روز ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه و بعضی سال‌ها ۲۶ بهمن‌ماه) ... ...
برای مشاهد شال قلب و طاووس به همراه سی دی آموزش بستن شال و روسرس